برگزاری دوره مقدماتی آشنائی با مینی گلف در دبیرستان دخترانه عفاف منطقه ۲ تهران

انجمن مینی گلف