خانه گلف و زمین مینی گلف مازندران با حضور دكتر منتقمي سرپرست فدراسيون گلف افتتاح شد

خانه گلف و زمین مینی گلف مازندران با حضور دكتر منتقمي سرپرست فدراسيون گلف افتتاح شد

انجمن مینی گلف