اجرای طرح استعداد یابی مینی گلف در خانه گلف استان مازندران توسط هیات گلف استانانجمن مینی گلف