برگزاری مسابقه دوستانه کارکنان اداره دامپزشکی استان خراسان جنوبی(بیرجند)در سایت سرپوشیده مینی گلف استانانجمن مینی گلف