تاریخچه مینی گلف در جهان

گفته می شود نخستين زمين ميني گلف را باشگاه زنان به نام پوتينگ در اسكاتلند راه اندازي كرده كه در خيابان «اندرو»سال ۱۸۶۷ تأسيس شده و هنوز هم به فعاليت خود ادامه ميدهد. در اين باشگاه زنان ميني گلف بازي ميكردند. چند دهه بعد اين ورزش در آمريكا و انگلستان در هتل¬ ها براي ميهمانان طراحي و راه اندازي شد. سندي وجود دارد كه يك آلماني اهل هامبورگ اين ورزش را از آمريكا به آلمان ¬آورده و گسترش داد. مي گويند در سوئد نيز، دو سوئدي كه اين ورزش را در آمريكا فراگرفته بودند و در سال ۱۹۳۰ به كشورشان بردند و در سال ۱۹۳۷براي نخستين بار فدراسيون آن را در كشور خود راه اندازي و قهرماني كشوري را نيز در سال ۱۹۳۹ برگزار كردند.
تا قبل از راه اندازي اين فدراسيون، حتي آمريكا نيز چنين كاري را انجام نداده بود اين ورزش به اين صورت در سراسر اروپا گسترش يافت، به طوري كه اكنون در آلمان چندين هزار زمين ميني گلف وجود دارد و ۱۵ميليون آلماني اين ورزش را بازي مي كنند و ۱۱هزار نفر نيز عضو فدراسيون ميني گلف آلمان هستند. فدراسيون سوئد ۸ هزار عضو دارد و اتريش، سوئيس، ايتاليا، چك و هلند نيز چندين هزار عضو دارند.

انجمن مینی گلف