میزبانی جزیره کیش مسابقات بین المللی مینی گلف 2020به گزارش روابط عمومی انجمن ميني گلف،در نخستین نشست هیئت رئیسه فدراسیون گلف در سال جاری بررسي میزبانی مسابقات بین المللی مینی گلف در جزیر کیش 2020 از دستورات اين جلسه بود که به تصویب اعضا رسید.

انجمن مینی گلف