فاز سوم بازپیرایی زمین مینی گلف و رنج تمرینی گلف استان سمنان اجرا شد.به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف و به نقل از مهدی ترحمی رئیس هیات گلف استان سمنان، فاز سوم بازپیرایی زمین مینی گلف و رنج تمرینی گلف استان سمنان اجرا شد.


در این مرحله ترمیم و تعویض فنسهای فرسوده بخشی از زمین و همچنین بستر سازی و نشاء چمن های زمین مینی گلف و رنج تمرینی گلف به انجام رسید .

مرحله چهارم و پایانی پیاده سازی طرحهای ارایه شده از سوی انجمن مینی گلف کشور در خصوص ترمیم و ساخت زمینهای مینی گلف خواهد بود. که به زودی آغاز خواهد شد.

وی افزود: همکاری و مساعدتهای سازمان پارکها و فضای سبز در مشاوره و اقدام و تلاش پرسنل زحمت کش موجب شداین امر محقق گردد.

وی همچنین اعلام نمودبه زودی سایت بزرگ مینی گلف سمنان احداث خواهد شد.

انجمن مینی گلف